Tag Archives: Războiul pentru Independenţă

Proclamarea independenţei României

Declaraţia făcută, în numele guvernului, de Mihail Kogălniceanu la sfârşitul lunii aprilie 1877 că între România şi imperiul otoman a survenit starea de război a constituit un nou pas important pe calea afirmării de sine-stătătoare a poporului nostru. Înşişi termenii în care a fost formulată această declaraţie, ca şi aceia ai moţiunii votate de Cameră şi Senat la 29 aprilie / 11 mai şi 30 aprilie / 12 mai exprimau ideea că România se considera dezlegată de orice obligaţii şi angajamente aparţinând vechii stări de dependenţă faţă de Poartă. Totuşi, judecate în lumina dreptului internaţional, nici declaraţia guvernamentală, nici moţiunea …

Read More »

Pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor militare la sudul Dunării în timpul Războiului de Independenţă (1877)

După mobilizarea armatei, în aprilie 1877, cele patru divizii româneşti şi-au desfăşurat efectivele pentru a acoperi întreaga linie a Dunării de la Turnu Severin la Călăraşi. Misiunea armatei era de a opri pe turci să invadeze teritoriul României, implicit de a proteja înaintarea trupelor ruseşti spre Dunăre. Divizia I şi a II-a, constituind Corpul I de armată, au luat poziţii de luptă în Oltenia, iar diviziile a III-a şi a IV-a, formând Corpul al II-lea, în sudul Munteniei. Punctele cele mai ameninţate de turci fiind Calafatul şi Bucureştii, o bună parte din trupe au fost concentrate în jurul acestor oraşe, …

Read More »

Efortul făcut de masele populare din toate provinciile româneşti pentru susţinerea Războiului de Independenţă

Războiul de Independenţă din 1877-1878 a solicitat întregul potenţial economic al statului şi a beneficiat într-un grad superior de girul moral şi material al poporului român, ilustrare elocventă a modului în care masele populare au ştiut să se ridice la înţelegerea intereselor superioare ale ţării. Masele populare din toate teritoriile locuite de poporul român, deoarece în toate evenimentele şi momentele hotărâtoare ale istoriei naţionale frontierele artificiale dispăreau în faţa impresionantei solidarităţi româneşti. Este şi aceasta o ilustrare elocventă a trăsăturii majore a poporului român, ca şi a altor popoare care au fost silite de vicisitudinile vremurilor să trăiască despărţite. Faptul …

Read More »

Ecoul Războiului de Independenţă în Transilvania

Războiul de Independenţă purtat de România în 1877-1878 a avut un puternic ecou în Transilvania, în rândurile populaţiei şi în presa română. Un călător francez în trecere prin Braşov în acele zile nota că „românii din Transilvania… nu pot face altceva decât să nutrească aceleaşi sentimente care domnesc în ţara-mamă şi cari sunt, după cum fiecare ştie, în favoarea ruşilor”. Revista vieneză „Der Osten” sublinia că milioanele de români din cuprinsul monarhiei austro-ungare „urmăreau cu sentimente de cea mai intimă participare sufletească acest război glorios al fraţilor lor…”. O atitudine favorabilă aveau şi mulţi saşi. Presa, îndeosebi „Gazeta Transilvaniei”, primea …

Read More »

Însemnătatea istorică a cuceririi independenţei României

După aproape cinci secole de luptă împotriva dominaţiei otomane, după rezistenţa opusă celorlalte imperii expansioniste care devastau, jefuiau periodic şi au mutilat teritorial ţările române, aşa cum au arătat repetat, cu marcată simpatie pentru români şi ţara lor, Marx şi Engels după revoluţiile de la 1821 şi 1848, după memorabilul act al unirii Moldovei şi Munteniei din 1859, proclamarea independenţei şi consfinţirea ce i s-a adus prin purtarea războiului naţional eliberator din 1877-1878 au înscris un moment culminant pe spirala devenirii istorice a României. „Rezultat al luptei eroice a armatei române împotriva imperiului otoman, al voinţei ferme de libertate şi …

Read More »

Războiul pentru independenţa naţională a României

Cucerirea independenţei naţionale în anul 1877 este unul dintre cele mai de seamă evenimente din istoria României. Rezultat al războiului just, de eliberare, din 1877-1878, obţinerea independenţei a reprezentat totodată o încununare a sute de ani de lupte eroice ale poporului român pentru dezrobirea sa de sub apăsătorul jug al Porţii otomane. Dobândirea independenţei a marcat un moment deosebit de important în procesul de formare a României moderne şi de desăvârşire a unităţii naţionale şi de stat a poporului român. Lupta României pentru independenţă face parte din mişcarea generală de eliberare naţională a popoarelor din Peninsula Balcanică. Rezultatul acestei mişcări …

Read More »

Războiul pentru cucerirea independenţei României

În urma constituirii statului naţional şi a reformei agrare din 1864, economia capitalistă a României s-a dezvoltat într-un ritm tot mai viu. În unele din ramurile industriei se constată o creştere a utilizării maşinilor. Extinderea muncii salariate accentua dezvoltarea capitalismului în agricultură. Reţeaua de căi ferate, inexistentă la 1864, ajunsese în 1877 la peste 1.250 km, dar numărul locomotivelor şi al vagoanelor folosite era neîndestulător. Se creaseră primele instituţii de credit şi asigurare, piaţa internă se lărgise simţitor, iar volumul comerţului exterior se dublase. Dezvoltarea capitalistă a economiei româneşti era însă frânată de resturile de relaţii feudale în agricultură şi …

Read More »

Războiul pentru Independenţă (1877)

Înaintea actului de la 10 mai starea de spirit produsă de rivalităţile politice şi duşmăniile personale, Ion Ghica nu crezuse că e nevoie de „apărarea naţională” când nu e „existenţa ameninţată”, Carp declarase că „nu suntem destul de bogaţi, nici destul de fericiţi pentru ca să putem face fericirea altora”, iar Blaremberg pusese în perspectivă răzbunarea unui nou Tudor, se potoli un moment, fără ca ea să fie înlocuită, pe tot timpul dramei care începea, de acele sentimente de solidaritate la care din nou, şi cu toată puterea, făcuse apel domnul, conştient de întreaga-i responsabilitate. Nu se părăsea temerea, întemeiată, …

Read More »

Clasele sociale şi purtarea Războiului de Independenţă (1877)

Odată cu semnarea armistiţiului, războiul victorios purtat de Rusia, România şi popoarele balcanice împotriva Porţii a luat sfârşit. Cauza dreaptă pentru care au luptat ostaşii ruşi, români, sârbi, bulgari şi muntenegreni a triumfat. În cadrul acestor mari campanii militare duse împotriva Imperiului Otoman, războiul purtat de România a fost un război drept, de eliberare naţională. Dar, faţă de această acţiune progresistă, faţă de acest război just, nu toate clasele şi păturile sociale româneşti au avut o atitudine patriotică. Moşierimea conservatoare, care de la început se opusese cuceririi independenţei naţionale pe calea armelor, deşi altă cale nu exista, a căutat şi …

Read More »

Proclamarea independenţei României (9 mai 1877)

Încă la 25 aprilie / 7 mai, „Românul” cerea proclamarea independenţei. A doua zi, 26 aprilie / 8 mai, artileria română răspundea la Calafat bombardamentului turcesc, trăgând asupra Vidinului. Se ajunsese la starea de război cu Turcia. În masele largi, agitaţia pentru independenţă se intensificase. «Nu vă faceţi idee – scria în această vreme din Bucureşti Farcy, corespondentul ziarului parizian „Le Constitutionnel” – de indignarea care domneşte în Bucureşti contra turcilor. Lumea e hotărâtă la cele mai mari sacrificii pentru a cuceri independenţa». Chiar în rândurile deputaţilor şi senatorilor, curentul pentru proclamarea imediată a independenţei şi a stării de război …

Read More »