Tag Archives: Primul război mondial

Invazia în România în timpul primului război mondial

Cauzele înfrângerilor armatei române şi retragerea în Moldova Înfrângerile suferite de armata română în cursul primei campanii militare au fost determinate, după cum observa generalul Culcer, de un complex de factori. Înapoierea industrială a ţării şi slaba înzestrare tehnică a efectivului militar român au constituit principalele motive ale insucceselor înregistrate de ostaşii noştri. Grăitor în această direcţie este faptul că în timp ce un regiment din armata generalului Falkenhayn dispunea de 54 mitraliere şi o bogată artilerie, regimentele din cadrul armatei române dispuneau de 2-6 mitraliere, artileria de câmp era insuficient înzestrată, iar artileria grea şi de munte aproape inexistente. …

Read More »

Începutul primului război mondial şi perioada de neutralitate a României

Primul război mondial nu a fost urmarea unui incident de moment ca cel petrecut de pildă la Sarajevo în iunie 1914. Cauzele lui sunt mult mai profunde şi îşi au izvorul în complexitatea raporturilor economice, sociale şi politice dintre marile puteri ale lumii la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Faptul că în această etapă de dezvoltare a orânduirii capitaliste, unele ţări au intrat în faza imperialistă, s-a ajuns la o ascuţire acerbă a contradicţiilor dintre ele, la lupta şi mai intensă pentru reîmpărţirea sferelor de influenţă, a pieţelor de desfacere, pentru reîmpărţirea teritoriilor coloniale. Este meritul …

Read More »

Bilanţul primului război mondial

Sfârşitul războiului Din vara anului 1918, soarta războiului s-a schimbat decisiv în favoarea Antantei. Contraofensiva declanşată de aceasta a silit armata germană din Franţa şi din Belgia să cedeze, iar în sud a repurtat importante victorii. În timp ce germanii se retrăgeau de peste tot, aliaţii lor au ieşit din război rând pe rând: Bulgaria în septembrie, Turcia în octombrie, iar Austro-Ungaria în primele zile ale lunii noiembrie. La 11 noiembrie, lângă Compiegne, Germania a semnat şi ea armistiţiul. Reintrată în război la 10 noiembrie 1918, România prindea sfârşitul războiului alături de Antantă. Bilanţ economic şi social Războiul a lăsat …

Read More »

Craiova în timpul Primului Război Mondial

Craiova se găsea, în ajunul Primului Război Mondial, în poziţia unui oraş cu peste 50.000 de locuitori, cu o intensă activitate comercială, cu o industrie în formare şi o remarcabilă viaţă culturală. Craiova se consolida ca oraş principal al Olteniei într-o mare zonă agrară, în mijlocul unei puzderii de sate aflate în lanţurile resturilor feudale. Între oraşul care purta mereu mai pronunţat pecetea capitalismului şi satul rămas în urmă, cu fiecare an se crease o prăpastie ale cărei implicaţii sociale le adusese pentru scurt timp la suprafaţă 1907 şi aveau să le readucă evenimentele de după război, când clasa muncitoare …

Read More »

Regimul militaro-politic din timpul ocupaţiei străine în primul război mondial

Din primele momente ale invaziei, populaţiei române din teritoriul cotropit de duşmani i s-a adus la cunoştinţă hotărârea împăratului Wilhelm al II-lea de a pedepsi România pentru participarea la război alături de Antanta. În proclamaţia dată la intrarea în Bucureşti a trupelor inamice, generalul Mustaţă, prefectul capitalei, indica populaţiei ceea ce avea să constituie cuvântul de ordine, pentru aproape 2 ani de zile: „locuitorii să aibă o purtare cuviincioasă faţă de armatele imperiale, să le ofere cu bunăvoinţă găzduirea de care vor avea trebuinţă. Porţile şi uşile caselor să fie deschise. Oricine, bărbat sau femeie, tânăr ori bătrân, care se …

Read More »

Lupta de rezistenţă a maselor populare în timpul primului război mondial

Parte integrantă a luptei seculare dusă de poporul român pentru libertate, independenţă, pentru apărarea fiinţei sale naţionale şi înfăptuirea întregirii statale, dârza rezistenţă a maselor populare din teritoriul vremelnic cotropit, s-a impus prin tăria acţiunilor întreprinse, a curajului de înfruntare a regimului de aspră teroare întreţinut de inamic în zona ocupată. O însemnată contribuţie la menţinerea moralului ridicat al maselor de sub administraţia militară străină, l-a avut rezistenţa eroică a ostaşilor români din teritoriul rămas liber şi în mod deosebit marea epopee naţională a Mărăşeştilor. Ecoul succeselor repurtate de armata română împotriva inamicului în vara anului 1917, a exercitat o …

Read More »

România în primii ani de după primul război mondial

Situaţia internaţională (1918-1921) Primul război mondial s-a încheiat prin capitularea necondiţionată a Puterilor Centrale în faţa Antantei victorioase şi prin semnarea armistiţiului, la 11 noiembrie 1918, între Germania şi Puterile Aliate. El a luat sfârşit, după ce timp de patru ani a mistuit ca o flacără uriaşă principalele forţe militare şi economice ale celor treizeci şi trei de ţări participante. Cea mai mare parte a industriei acestor ţări a fost distrusă, transporturile, comerţul şi finanţele au fost dezorganizate, agricultura s-a ruinat, iar viaţa ştiinţifică şi culturală a stagnat aproape cu desăvârşire. Odată cu distrugerea unor imense bunuri materiale din care …

Read More »

România în timpul primului război mondial (cronologie)

5/28 iulie 1914: declanşarea războiului 21 iulie / 3 august 1914: România şi-a declarat neutralitatea 4/17 august 1916 – Convenţia politică şi militară cu Antanta 14/27-15/28 august 1916 – începutul ofensivei în Transilvania 18/31 august – 24 august / 6 septembrie 1916 – bătălia de la Turtucaia 2/16 septembrie 1916 – hotărârea de oprire a ofensivei în Transilvania septembrie-noiembrie 1916 – ofensiva Puterilor Centrale în Oltenia şi Muntenia 16/29 noiembrie – 20 noiembrie / 3 decembrie 1916 – bătălia de la Neajlov-Argeş 11/24 iulie 1917 – începutul bătăliei de la Mărăşti 24 iulie / 6 august, 6/19 august 1917 – …

Read More »

Organizarea militaro-administrativă a teritoriul ocupat în timpul primului război mondial

Organizarea teritorială Anii de război care trecuseră au însemnat pentru ţările beligerante aflate în conflict o perioadă grea, epuizantă, atât din punctul de vedere al resurselor umane folosite cât mai ales al celor materiale. Puterile Centrale, deşi reuşiseră în primele 17 luni de război să cucerească un teritoriu de aproape 500.000 kmp ce reprezenta ca valoare aproximativ 100.000.000.000 de mărci, la care se mai adăugau oraşele, pădurile şi obiectivele industriale respective, au intrat în anul 1916 cu o situaţie generală de-a dreptul critică. Lipsa de alimente devenise o problemă foarte grea, resimţită deopotrivă de populaţia civilă şi de militari. În …

Read More »

Primul război mondial, un nou tip de război

Pace sau război? Neînţelegerile tot mai acute dintre statele europene şi escaladarea cursei înarmărilor au adus în prim-plan ideea războiului, faţă de care au reacţionat diferit două curente: pacifismul şi patriotismul. Ideile pacifiste afirmate cu prilejul primelor conferinţe pentru dezarmare de la Haga au câştigat teren şi în cercurile ştiinţifice, cel mai relevant exemplu fiind instituirea unui Premiu Nobel pentru pace. Cele mai puternice poziţii pacifiste au fost susţinute de mişcarea socialistă europeană. Reuniunile Internaţionalei a II-a de la Stuttgart (1907) şi de la Basel (1912) au dezbătut pe larg ideile pacifismului internaţional, care a fost susţinut prin ample manifestări …

Read More »