Rolul lui Tudor Vladimirescu în Revoluţia de la 1821

Conducătorul mişcării revoluţionare din 1821, Tudor Vladimirescu, s-a născut pe la 1780 în satul Vladimiri (judeţul Gorj), dintr-o familie de moşneni. El „a învăţat carte şi limba greacă” în casa boierului Ioan Glogoveanu, care voia să-şi facă din isteţul băiat' un bun administrator de moşie şi care l-a întrebuinţat în afacerile de negoţ, mai ales la exportul de vite. Tudor avu astfel prilejul să facă mai multe călătorii în Transilvania, unde Glogoveanu exporta până la 2.000 de capete de vite (boi, vaci, capre, oi) şi să-şi constituie un mic capital cu care a făcut apoi comerţ pe cont propriu.

Tudor înainte de 1821

În 1806 a fost numit vătaf de plai la Cloşani, adică administrator al unui district de munte, ceea ce l-a pus în legătură cu căimăcămia Craiovei şi l-a făcut cunoscut în cercurile largi ale Olteniei. Cu mici întreruperi, Tudor avea să păstreze vătăşia până la sfârşitul anului 1820, când avea să fie chemat la Bucureşti pentru marea lui misiune revoluţionară. În timpul vătăşiei sale, Tudor s-a îndeletnicit şi cu comerţul, cu arendăşia şi cu morăritul.

În relaţii cu turcii din Ada-Kale, cu negustorii de la Orşova şi Craiova, el făcea comerţ de cereale, vite, peşte sărat şi ceară. Prin aceste îndeletniciri, Tudor a devenit membru al clasei mijlocii în formaţie, care era interesată în abolirea relaţiilor feudale, şi a venit în contact cu toate păturile sociale din Oltenia. El a cunoscut toate formele de exploatare şi de asuprire ale stăpânirii boiereşti şi turco-fanariote şi a experimentat pe propia-i piele năpăstuirile, stoarcerile şi nedreptăţile organelor ei.

O mărturie contemporană susţine că la vârstă de 18 ani Tudor ar fi intrat în rândul pandurilor, după datina judeţului în care se născuse. Prin originea sa de moşnean, Tudor făcea efectiv parte din această populaţie războinică, din care, deja în timpul războiului din 1789-1791, austriecii formaseră cete de volintiri care luptaseră la Smârdan. O parte din cetele de volintiri a fost menţinută şi după încheierea păcii de la Şiştov (1791) pentru a apăra Oltenia împotriva expediţiilor de jaf ale pasvangiilor şi cârjaliilor.

Constantin Ipsilanti (1802-1806), care pentru un moment (1807) a unit sub sceptrul său Moldova şi Ţara Românească, şi-a constituit o armată din arnăuţi, croaţi şi panduri olteni. În timp de pace, din rândul pandurilor se recrutau slujitorii domneşti şi efectivele poterilor. Pandurii constituiau deci o categorie privilegiată în mijlocul ţărănimii oltene şi se bucurau de scutire de impozite şi de alte privilegii. Faptul de a fi făcut parte din acest corp avea să fie decisiv pentru cariera lui Tudor Vladimirescu.

În 1807, el a condus corpul de volintiri care avea să lupte până la sfârşitul războiului în detaşamentul generalului Isaiev. Pentru vitejia şi talentul său militar, Tudor fu numit „comandir” şi ajunse să comande cea mai mare parte a corpului de panduri. El s-a distins în luptele de la Cerneţi, Rahova, Negotin şi Cladova prin curajul, iniţiativa şi însufleţirea lui.

Comandanţii superiori ruşi au lăudat promptitudinea şi succesul cu care Tudor şi-a îndeplinit, „ca cel mai bun ofiţer”, toate misiunile, disciplina perfectă a trupelor sale şi l-au dat ca exemplu de iniţiativă şi curaj. Pentru actele sale de vitejie a fost înaintat porucic (locotenent), decorat cu ordinul Sf. Vladimir cu spade şi gratificat cu un inel de aur, gravat cu iniţialele ţarului. Aceste distincţii i-au asigurat protecţia consulului Rusiei şi calitatea de sudit rus.

Această calitate şi prevederile tratatului de la Bucureşti l-au apărat de răzbunarea turcilor. În 1814, pentru a lichida moştenirea soţiei lui N. Glogoveanu, decedată la Viena, şi pentru a-i aduce în ţară fetiţa, el a făcut o călătorie la Viena, în perioada congresului de pace (14 iunie - 26 decembrie 1814). Cunoscând limbile germană şi greacă, Tudor a putut să urmărească problemele politice care se dezbăteau în presă şi în colonia greacă, cu care banul Costache Ghica, socrul lui Glogoveanu, era în contact.

În orice caz, contactul cu lumea grecească, în care prezenţa la Congres a contelui Capodistria trezea atâtea speranţe şi inspira planuri legate de împărţirea Imperiului Otoman şi alungarea turcilor din Europa, n-a rămas fără urme asupra lui Tudor, deoarece iată ce scria de la Viena la 28 iulie: „Vremea pe aici este tăcere, nimic mişcare. Să aşteaptă la octomvrie din toate părţile miniştri pentru congres şi vine şi împăratu Rosiei. Să sună că atunci va fi ceva şi pentru locurile acelea; ci mult au fost, puţin au rămas”.

Întors în ţară la începutul anului 1815, Tudor află că garnizoana otomană din Ada-Kale - adalâii - care cutreierase judeţele Mehedinţi şi Gorj şi le prădase de toate proviziile: „grâu, orz, unt, miere şi vite din destul”, a distrus şi gospodăria lui de la Cerneţi şi i-a luat toate bucatele. „Hoţomanii de la Ada-Kale au prăpădit lumea du pe la noi, scrie Tudor lui Glogoveanu; şi de la mine şi de la dumneata au luat toate bucatele şi tot ce au găsit; încă şi pe oameni i-au pedepsit tare. Cerneţu l-au ars tot”. Trupele trimise de Poartă să cureţe Oltenia de adalâi au pricinuit pagube şi mai mari.

Aceste întâmplări au fost pentru Tudor Vladimirescu ca o concretizare a nenorocirilor ţării în propria sa nenorocire şi l-au făcut să înţeleagă una din cauzele relelor ţării: dominaţia otomană. „Apoi din nechivernisirea stăpânilor României vezi câtă prăpădenie ni se pricinueşte!... Nu s-ar fi putut iconomisi ca să nu să fie făcut această prăpădenie? O stăpânire cu aşa ţară mare în mâini şi un lucru de nimic n-au putut popri, ci ne lăsară de ne prăpădirăm şi ne stinsărăm de tot! Adalâii au început a lua şi robi oameni, spre mai mare bătaie de joc!” Sentimentul de revoltă se transformă deja în hotărâre de răzbunare: „Ci vor lua plată dumnezăiască!”.

La conştiinţa caracterului nefast al dominaţiei otomane se adaugă instinctul de revoltă împotriva abuzurilor şi privilegiilor boierimii mari pentru a face din Tudor un răzvrătit. El a reprezentat spiritul revoluţionar al clasei mijlocii, care prinde a se înfiripa dintre fruntaşii satelor, dintre negustori, meseriaşi şi boiernaşi, care se văd împiedicaţi în ascensiunea lor de orânduirea feudală, sprijinită şi prelungită de dominaţia otomană.

Tudor izbutise, printr-un efort necurmat şi iscusit, să se ridice în rang şi”; să strângă o avere apreciabilă pentru condiţia lui. Dar cât erau de precare şi averea şi situaţia socială dobândite cu atâta trudă! Incursiunea unei bande de adalâi a distrus într-o zi - nu în timp de război, ci în timp de pace - agoniseala mai multor ani, iar condiţia lui de sluger cu posluşnici nu l-a pus la adăpostul samavolniciilor şi insultelor celor mari. Ispravnicul judeţului Mehedinţi, Nicolae Glogoveanu, căruia Tudor îi adusese atâtea servicii, într-un rând i-a călcat moşia ca să-i dărâme moara.

Împotriva acestor năpăstuiri, Tudor a căutat reparaţie în justiţie. Oamenii care nu ştiau ce însemna pentru un moşnean o călcare de hotar l-au numit „răzăş iubitor de şicane”. Experienţa în această materie l-a atins cel mai dureros şi i-a smuls accentele cele mai violente. Contactul zilnic cu o administraţie coruptă şi cu o justiţie venală exasperează temperamentul său violent şi susceptibil şi dă expresiilor sale o notă de amărăciune şi de revoltă. Astfel, coborând scările clădirii divanului domnesc, unde pierduse un proces cu Nicolae Glogoveanu, Tudor ar fi. ameninţat pe boieri cu degetul, zicând: „Pe unde pun azi cocoanele voastre panglicile, vor pune într-o zi oltenii mei curelele opinicilor”.

Tudor ar fi declarat episcopului de Argeş, Ilarion: „De-oi trăi, voi face douăsprezece perechi de opinci din pielea a doisprezece boieri divaniţi”. În 1821, vorbind cu Ilarion despre boierii care se angajaseră în lupta contra stăpânirii otomane şi au fugit apoi la Braşov, a izbucnit: „Îi voi scurta de o palmă, pe câţi sunt boieri divaniţi; îi voi “umplea apoi cu paie şi-i voi trimite plocon din partea ţării la curţile împărăteşti, unde or să fie negreşit puşi la muzeu; căci acolo e locul lor, lângă hiarele sălbatece”. Aceste vorbe sunt confirmate şi de alte surse contemporane. Ele exprimă puternicele sentimente antiboiereşti ale lui Tudor.

Toţi contemporanii care l-au cunoscut au relevat caracterul său sumbru, posomorât şi aspru. Vorba lui era scurtă, poruncitoare şi, pentru gradul său de cultură, uimitor de elocventă. Pe lângă acestea, toată înfăţişarea lui avea „un aer de comandir”. Pe cât de puţin era respectat şi temut de soldaţii săi Ipsilanti, pe atât era Tudor de ai săi. Zilot Românul a prins toate aceste trăsături într-o frază pătrunzătoare şi justă: „Cu adevărat avea omul şi duh firesc, şi vorba lui puţină, şi totdauna pe gânduri; şi când îl frigea cărbunele ce-l avea ascuns în inimă scăpa câte o vorbă desperată asupra tiraniei”.

Iată însuşirile personale pe care Tudor avea să le pună în serviciul misiunii sale revoluţionare: o minte ageră şi o largă experienţă a oamenilor, o voinţă dârză şi o ambiţie puternică, un dar natural de comandant şi hotărârea de-a merge până la capătul acţiunii întreprinse. În clipa în care a ridicat steagul pentru cucerirea „drepturilor patriei” sale, el s-a îmbrăcat „cu cămaşa morţii”. Patria pentru Tudor nu era „tagma jefuitorilor”, ci poporul, cu al cărui „sânge s-au hrănit şi s-au poleit tot neamul boieresc”.

Check Also

Poziţia caimacamilor lui Scarlat Callimachi în timpul Revoluţiei din 1821

Susţinerile unor istorici despre sprijinul dat de Constantin Samurcaş răsculaţilor în Oltenia implică negarea caracterului …

Cucerirea puterii politice de către Tudor Vladimirescu. Relaţiile sale cu boierii divaniţi în a doua etapă a mişcării revoluţionare din 1821

Cel care s-a opus venirii lui Tudor Vladimirescu cu Adunarea norodului în capitală a fost …

Prima intervenţie otomană pentru înăbuşirea Revoluţiei din 1848

Revoluţia din Ţara Românească a rămas, aşadar, să se apere singura împotriva ameninţărilor din afară, …

Legăturile lui Tudor Vladimirescu cu turcii

Legăturile cu turcii, principalul cap de acuzare formulat de eterişti împotriva lui Tudor Vladimirescu, se …

Extrase din actele lui Tudor Vladimirescu

„Eu numai cu pandurii ţării, făr’ de nici un ostaş străin, voi face de nu …