Revoluţia de la 1848-1849 în ţările române

În 1848 întreaga Europă a fost cuprinsă de mişcări revoluţionare care îşi propuneau reforme democratice şi întărirea rolului burgheziei ca forţă politică. Încadrându-se acestui proces, elita politică românească a trecut la reformarea societăţii după modelul revoluţiilor europene. Obiective ale revoluţiei din ţările române Obiective politice: regimuri reprezentative drepturi şi libertăţi individuale adoptarea unor constituţii egalitatea în drepturi politice Obiective naţionale: autonomie înlăturarea dominaţiei străine crearea unui stat naţional recunoaşterea drepturilor politice ale naţiunii române proporţional cu ponderea ei Obiective economice şi sociale desfiinţarea privilegiilor de orice fel desfiinţarea iobăgiei şi clăcăşiei împroprietărirea ţăranilor libertatea comerţului şi a industriei Moldova Aici …

Read More »

Dezvoltarea comerţului în Moldova şi Ţara Românească în perioada de trecere de la feudalism la capitalism

Regimul comercial Relaţiile comerciale ale ţărilor române cu străinătatea şi, prin urmare, politica lor vamala, erau reglementate pe de o parte de capitulaţiile şi tratatele comerciale încheiate de Poartă cu puterile străine, iar pe de alta de dispoziţiile interne prin care Poarta îşi rezerva principalele produse agricole şi miniere ale ţării, adică de monopolul turcesc, care a determinat şi condiţiile comerţului interior. Capitulaţiile erau privilegii unilaterale, acordate de sultan unei puteri străine. Astfel, prin capitulaţiile acordate Franţei în 1569, sultanul asigura supuşilor francezi libertatea comerţului şi navigaţiei, imunitatea judiciară şi protecţia consulară în tot cuprinsul Imperiului Otoman. Reînnoite de mai …

Read More »

Neoliticul mijlociu (circa 3.500-2.800 î.Hr.) pe teritoriul României

În cursul acestei noi etape, s-a încheiat procesul de cristalizare a trăsăturilor caracteristice ale vieţii neolitice. Orânduirea comunei primitive atinge acum forme mai evoluate. Fondul producţiei materiale rămâne în general acelaşi, ca şi în etapa precedentă, dar progresele realizate în domeniul forţelor de producţie au determinat schimbări importante în toate compartimentele vieţii tribale, aşa cum se reflectă ele în datele arheologice, care, completate şi cu cele etnografice, pot oferi o imagine mai deplină decât în etapa precedentă a felului de viaţă şi a stadiului mai înaintat de organizare socială. Vechea unitate culturală din epoca anterioară s-a fărâmiţat. Comunităţile tribale locale …

Read More »

Situaţia economică, socială şi politică din Transilvania în ajunul Revoluţiei de la 1848

Situaţia economică În deceniile premergătoare anului 1848, în condiţiile adâncirii descompunem feudalismului, elementele capitaliste din economia Transilvaniei au cunoscut o creştere tot mai însemnată. Marii comercianţi – între aceştia şi negustori români, concentraţi mai ales la Braşov şi la Sibiu -, acumulând capital, încep să înfiinţeze manufacturi de bumbac, spălătorii de lână, postăvarii, tăbăcării, mori de hârtie. Manufacturile de textile din Cisnădie, Sibiu şi Braşov ajung la un înalt grad de dezvoltare. Se înfiinţează şi „fabrici” de zahăr, de spirt, turnătorii de lumânări, cărămidarii. Unii maiştri, neţinând seamă de regulamentul breslelor de a nu lucra decât cel mult cu trei …

Read More »

Agricultura şi relaţiile agrare în Transilvania în secolul al XIII-lea

Ramura de bază a economiei agrare în Transilvania o constituia cultura cerealelor. Semănăturile erau împrăştiate în loturi peste tot hotarul, deoarece atât alodiul cât şi sesia iobăgească erau constituite dintr-un număr de mici parcele. În regiunile unde mai dăinuia obştea sătească, parcelele erau repartizate anual prin tragere la sorţi. Treptat se va trece însă peste tot la proprietatea particulară, aşa că la sfârşitul secolului al XVIII-lea sistemul obştii va fi limitat mai mult la comunitatea pădurilor şi a păşunilor. În părţile muntoase, mai ales prin munţii Zarandului şi prin satele din pădurile văii Mureşului, s-a menţinut şi în epoca aceasta …

Read More »

Organizarea militară a Dobrogei romane

Organizarea militară a Dobrogei începe chiar din momentul anexării ei, în anul 46 d.Hr. şi continua până la sfârşitul acestui veac, când avem numeroase documente cu privire fie la corpurile de trupe romane, fie urme arheologice ale primelor castre dobrogene. În prima fază a organizării militare a Dobrogei, apărarea frontierei dunărene în această zonă atât de primejduită este asigurată îndeosebi de trupe auxiliare (cohortes de infanterie şi alae de cavalerie). După cucerirea Daciei de către romani, apărarea Dunării sporeşte în chip simţitor prin transferarea legiunii a V-a Macedonica de la Oescus (Bulgaria) la Troesmis. Din inscripţiile descoperite la Troesmis rezultă …

Read More »

Învăţământul în ţările române în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

În cel de-al treilea sfert al secolului al XIX-lea învăţământul s-a dezvoltat mai ales în epoca formării statului naţional. Dacă la începutul intervalului populaţia şcolară din Moldova şi Ţara Românească era sub 10.000 de elevi, către sfârşit în România trecea de 100.000 (în anul şcolar 1875-1876 era de 117.575). Progresul se constată nu numai în creşterea numerică a elevilor. Procesul de învăţământ se desfăşura la un nivel mult mai înalt decât înainte de 1848; se accentua tendinţa către laicizare prin progresiva pătrundere a ştiinţelor naturii în învăţământul secundar, ca şi în cele două universităţi din Bucureşti şi Iaşi, înfiinţate în …

Read More »

Domnia lui Petru Aron, ucigaşul lui Bogdan II

A fost Ştefan cel Mare în jurul mesei din Reuseni? Va fi străbătut cu sabia printre rândurile ucigaşilor? Va fi văzut atunci întâiaşi dată chipul omului ce era să-şi răsplătească apoi păcatul prin mâinile fiului, scăpat de la moarte, al lui Bogdan-vodă? Ori va fi fost lăsat în cetatea Sucevei, de unde credincioşii adevăraţi vor fi găsit mijlocul să-l strecoare până la graniţa munteană, unde-l aştepta o bună primire de la Vladislav Dan, prietenul lui Iancu-vodă? Acestea nu se mai pot şti astăzi. Deci el se întoarse în pribegia de unde venise, şi scurtul său popas în Moldova îl ajută …

Read More »

Regimul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej

Proclamarea Republicii Populare Române nu a fost expresia unei voinţe populare, ci rezultatul unui dictat al comuniştilor dirijaţi din exterior de către Moscova. Prin acest act s-au pus bazele statului totalitar condus de partidul unic, ale centralizării economiei şi conducerii ei prin planuri cincinale, ca şi ale supremaţiei poliţiei politice secrete, Securitatea. Crearea statului totalitar Proclamarea Republicii a creat condiţiile realizării statului totalitar. Primul pas în acest sens a fost crearea partidului unic numit Partidul Muncitoresc Român (din 1965 s-a revenit la numele de PCR). Al doilea pas spre totalitarism a fost adoptarea Constituţiei Republicii Populare Române ce prelua tiparele …

Read More »

Cultura din Scythia Minor în epoca romano-bizantină

Civilizaţia şi cultura provinciei Scythia Minor au cunoscut în secolele IV-VI o ultimă perioadă de relativă înflorire, continuând în general, pe cele greco-romane. Săpăturile arheologice efectuate îndeosebi în marile centre de la Tropaeum şi Histria au descoperit complexe care vădesc o activitate constructivă intensă, cu importante realizări de caracter urbanistic. De sub straturile de pământ şi dărâmături au fost scoase la lumină străzi pavate cu lespezi de piatră şi canalizate, apeducte şi cisterne zidite, portice acoperite şi susţinute de coloane cu capiteluri artistic sculptate, unele de-a lungul străzilor (porticus vialis), iar altele în for (porticus forensis), bazilici măreţe pentru trebuinţele …

Read More »