Craiova pe drumul dezvoltării învăţământului superior

Îndeplinirea prevederii programatice a revoluţiei din 1848 (cuprinsă în Proclamaţia de la Islaz), crearea unei Universităţi la Craiova, are loc abia după un secol. Legea nr. 138 din 25 aprilie 1947 prevedea înfiinţarea Universităţii din Craiova cu patru facultăţi: medicină umană, medicină veterinară, ştiinţe economice, comerciale şi cooperatiste şi agronomie. În anul universitar 1947-1948 îşi deschide porţile numai una din facultăţile universităţii, Facultatea de agronomie, ale cărei cursuri încep la 17 aprilie 1948.

În 1951 s-a creat al doilea Institut de învăţământ superior în Craiova: Institutul de maşini şi aparate electrice. Din anul universitar 1953-1954, acest institut funcţionează cu încă o secţie: electrificarea industriei, agriculturii şi transporturilor. Institutul fiinţează din anul universitar 1954-1955 până în 1958, sub denumirea de Institut tehnic.

Nevoia de cadre didactice necesare învăţământului de cultură generală s-a finalizat în înfiinţarea la 5 septembrie 1959 a Institutului pedagogic de 3 ani. Acest institut a funcţionat până în 1960 cu trei secţii: filologie; chimie, ştiinţe naturale şi cunoştinţe teoretice şi practice; matematică, fizică şi cunoştinţe industriale teoretice şi practice. Începând cu anul 1960-1961, profilul său se îmbunătăţeşte şi funcţionează până în 1966 cu cinci facultăţi: filologie, matematică, fizică şi chimie, ştiinţe naturale, cărora, în 1961-1962, li se adaugă facultatea de istorie-geografie.

În anul universitar 1962-1963 se produc transformări importante în cadrul Institutului agronomic: Facultatea de mecanizare a agriculturii este transferată la Institutul politehnic din Timişoara şi se înfiinţează Facultatea de horticultură. În anul 1966 se înfiinţează Universitatea din Craiova. Dezvoltarea învăţământului superior în Craiova în raport cu cerinţele revoluţiei şi construcţiei socialiste a constituit baza trainică a făuririi celei de a cincia Universităţi din ţară.

În componenţa universităţii au intrat la început şapte facultăţi (matematică, chimie, filologie, ştiinţe economice, electrotehnică, agronomie, horticultură), alături de care şi-au continuat activitatea două facultăţi ale Institutului pedagogic de 3 ani (istorie-geografie şi ştiinţe naturale). Acestor facultăţi li se adaugă, începând cu anul universitar 1970-1971, Facultatea de medicină.

Începând cu data de 15 septembrie 1974, Universitatea din Craiova funcţionează cu şapte facultăţi - adică şapte profile de bază - (ştiinţe ale naturii, filologie şi istorie, ştiinţe economice, medicină, electrotehnică, agricultură, horticultură) şi cu 21 de secţii - adică 21 de specialităţi. Durata studiilor diferă de la un profil la altul şi de la o specialitate la alta (între 3 şi 6 ani). Pentru a răspunde cât mai deplin nevoilor sociale, Universitatea din Craiova organizează şi cursuri serale şi învăţământ fără frecvenţă.

Dezvoltarea Universităţii a solicitat o permanentă preocupare pentru asigurarea bazei materiale şi modernizarea sa continuă. În prezent, Universitatea dispune de 77 de săli de curs şi seminar, de 166 de laboratoare, de 6 ateliere-şcoală, de 3 săli de gimnastică şi 3 baze sportive. Universitatea dispune de o fermă didactico-experimentală cu o suprafaţă de 1.806 ha şi o grădină botanică care ocupă 17 ha. An de an s-au asigurat studenţilor condiţii tot mai bune de învăţătură. La dispoziţia acestora se află 11 cămine, totalizând 3.000 de locuri, şi două cantine moderne. Extinderea clădirii centrale a Universităţii a creat condiţii pentru o mai bună organizare a bibliotecii care dispune în prezent de 462.000 de volume şi de 10 săli de lectură.

Baza materială a învăţământului superior din Craiova s-a dezvoltat an de an. An de an se adânceşte şi se diversifică procesul de integrare a Universităţii în practica productivă şi cultural-educativă. Atât profilul complex al Universităţii cât şi orientarea dată procesului de învăţământ permit o utilizare tot mai eficientă a potenţialului corpului profesoral şi studenţilor, în domeniile muncii didactice, de cercetare ştiinţifică şi cultural-educative.

Check Also

Craiova – oraşul procesului luptelor revoluţionare din 1933

În primele luni ale anului 1933, Craiova a fost teatrul unor puternice frământări ale maselor. …

Craiova – un valoros for ştiinţific

Societăţile ştiinţifice craiovene (cu deosebire „Prietenii ştiinţei”) au întreţinut relaţii de rodnică colaborare cu secţiunile …

Craiova în anii creşterii primejdiei fasciste

Anii 1933 şi 1934 au fost bogaţi în manifestaţii de unitate muncitorească, comunişti, socialişti şi …

Craiova – bănie şi oraş medieval

La sfârşitul secolului al XVI-lea se desfăşura un puternic comerţ de tranzit, iar vama de …

Craiova la începutul revoluţiei populare din 1944-1947

În numerele sale din decembrie 1944 şi ianuarie 1945, ziarul „Înainte” îşi informa cititorii despre …