Lupta dacilor împotriva stăpânirii romane şi a exploatării sclavagiste

Lupta populaţiei supuse din Dacia se intensifică odată cu introducerea stăpânirii romane. Ea se va accentua, pe măsura creşterii crizei interne a imperiului roman şi a înteţirii atacurilor barbare dinafară hotarelor. Războaiele dure purtate de Traian, pedepsirea aspră a celor ce i s-au împotrivit dârz, deportarea în stare de sclavie a multor bărbaţi, confiscarea pământului productiv, afluenţa a numeroşi colonişti dornici de îmbogăţire şi fuga unor grupe răzleţe de daci în afară, au creat în noua provincie o situaţie foarte agitată. Ea se reflectă în măsurile energice de impunere a stăpânirii romane luate de împărat, care mai zăboveşte în Dacia …

Read More »

Viaţa socială, politică şi culturală a românilor la 1900

Din punct de vedere social-politic, dacă nu ne mărginim numai la forma exterioară, ci vrem să prindem, să descriem şi să explicăm chiar evoluţia, putem deosebi în populaţia românească câteva grupe bine deosebite unele de altele. În primul rând trebuie cercetat satul, căci din populaţia actuală a României, 86 la sută erau ţărani faţă de 14% târgoveţi. Apoi, printre aceştia din urmă erau şi alte naţionalităţi, pe când originara şi curata populaţie românească o formau ţăranii, şi de aceea numai din clasa ţărănească putea să apară în sfârşit adevărata civilizaţie românească a timpurilor nouă, căci în ţărănime tot mai dăinuia …

Read More »

A doua intervenţie pentru înăbuşirea Revoluţiei din 1848

Cererile deputaţiunii române n-au fost luate în considerare. Dimpotrivă s-a hotărât rechemarea lui Suleiman-paşa şi înlocuirea lui cu Fuad-efendi, considerat ca om „ferm”, fireşte pentru a proceda mai energic şi a restabili vechea stare de lucruri. Eşecul fusese prevăzut de Nicolae Bălcescu încă de la plecare. Amintindu-şi într-o scrisoare de după 1848 despre misiunea pe care totuşi încercase s-o ducă la îndeplinire, în condiţiile dificile create de Locotenenta Domnească, care pusese revoluţia la picioarele lui Suleiman-paşa, Bălcescu dă amănuntul că, „vorbind cu Cor [funcţionar superior al ambasadei franceze la Constantinopol situat pe poziţia contrarevoluţionară a marii burghezii], am pronunţat cuvântul …

Read More »

Sfârşitul mişcării revoluţionare din 1821

După năruirea nădejdilor în intervenţia militară a Rusiei, Tudor a făcut totul pentru a feri ţara de ocupaţia turcească. Mai întâi, el a încercat să obţină plecarea eteriştilor, pentru a lua Porţii orice motiv legal de intervenţie armată. Dar la scrisoarea divanului care-i reproşa că, în loc să respecte făgăduiala cuprinsă în proclamaţiile sale de a trece Dunărea, eteriştii „se întăresc pe pământul României” Ipsilanti a răspuns la 19 aprilie printr-un manifest care cuprindea un proiect de constituţie, cu un domn pământean, cu una sau două camere legislative alese din toate clasele societăţii. Acest proiect contrasta cu asigurarea reînnoită că …

Read More »

România în timpul Războiului Rece

Situaţia internaţională La sfârşitul celui de al doilea război mondial lumea devine bipolară din punct de vedere politic şi militar. Statele Unite erau incontestabil cel mai puternic stat din lume. Cu o economie foarte puternică, puţin afectată de război, cu o mare flotă şi o armată prezentă în Europa de Vest şi Extremul Orient, Statele Unite îşi manifestă supremaţia în lume. URSS a fost propulsată de război în poziţia de a doua mare putere a lumii. Marile sacrificii umane, întărirea prestigiului internaţional ca urmare a victoriilor împotriva Germaniei, instaurarea dominaţiei în răsăritul Europei au favorizat afirmarea statului sovietic în lume. …

Read More »

Încercările de eliberare a Ţării Româneşti. Lupta antiotomană în perioada 1477-1484. Criza internă din anii 1485-1486

Victoria trebuia întregită prin înscăunarea în Ţara Românească a unui domn favorabil lui Ştefan cel Mare şi scoaterea ei de sub influenta turceasca. Domnul acesta, sprijinit de oştirile lui Ştefan şi de acelea ale regelui Matei, conduse de Ştefan Bathory, era vechiul luptător antiotoman, Vlad Ţepeş, pe care Ştefan şi-l dorea iarăşi vecin încă din 1475. După mărturia lui Ştefan, iniţiativa înscăunării lui Ţepeş îi aparţinuse: „eu cerusem ca voievodul Basaraba să fie alungat din cealaltă ţară românească (l’altra Valachia) şi să fie pus acolo un alt domn creştin, anume Dracula, cu care să ne putem înţelege împreună”. Expediţia în …

Read More »

Uniunea Europeană şi problema integrării fostelor ţări comuniste

Din 1951 până în 1995, Comunitatea Europeană, devenită ulterior Uniunea Europeană, s-a mărit de la 6 la 28 ţări. Viitoarea extindere este o adevărată provocare pentru Uniune, în toate dimensiunile sale. Ajutorul dat ţărilor care au ieşit din totalitarism pentru a se reforma, a se democratiza, a-şi moderniza economia reprezintă noul proiect de mărire al Uniunii Europene. Extinderea prosperităţii către estul Europei şi crearea unei zone de pace şi stabilitate, fără conflicte pe întreg continentul, constituie miza acestui demers. Motivele pentru care fostele ţări comuniste solicită aderarea la Uniunea Europeană sunt în special economice şi politico-militare. Majoritatea dintre ele cred …

Read More »

Proclamarea independenţei României (9 mai 1877)

Încă la 25 aprilie / 7 mai, „Românul” cerea proclamarea independenţei. A doua zi, 26 aprilie / 8 mai, artileria română răspundea la Calafat bombardamentului turcesc, trăgând asupra Vidinului. Se ajunsese la starea de război cu Turcia. În masele largi, agitaţia pentru independenţă se intensificase. «Nu vă faceţi idee – scria în această vreme din Bucureşti Farcy, corespondentul ziarului parizian „Le Constitutionnel” – de indignarea care domneşte în Bucureşti contra turcilor. Lumea e hotărâtă la cele mai mari sacrificii pentru a cuceri independenţa». Chiar în rândurile deputaţilor şi senatorilor, curentul pentru proclamarea imediată a independenţei şi a stării de război …

Read More »

Teatrul şi muzica în ţările române în perioada destrămării feudalismului

Printre instituţiile de cultură încurajate de spiritul nou al păturilor înaintate, care-şi va găsi un punct de sprijin într-însa, este şi teatrul. Dezvoltarea sa,, însă, până în preajma anului revoluţionar 1848, nu se face fără piedici şi fără ameninţări cosmopolite. Primele reprezentaţii teatrale în Ţara Românească par să dateze dinainte de 1790, când teatrul italian găsea admiratori printre domnii fanarioţi din Bucureşti. La începutul veacului următor, trupe germane, ruse şi chiar polone dau reprezentaţii în capitala Moldovei sau a Ţării Româneşti. În curând teatrul grec va lua fiinţă, din Iniţiativa domniţei Ralu Caragea, care pune să se reprezinte la palat, …

Read More »

Formaţiunile politice de la Dunăre în secolul al X-lea

Izvoarele narative şi mărturiile arheologice atestă în diferite locuri din Transilvania, Moldova, Muntenia şi Dobrogea existenţa populaţiei româneşti predominante în raport cu elementele eterogene. Noile descoperiri arheologice aduc un aport preţios la cunoaşterea populaţiei române în Muntenia, Moldova şi Dobrogea, confirmând şi întregind informaţiile izvoarelor narative. La Dridu, pe Ialomiţa, s-a descoperit o aşezare din secolul al X-lea, locuită de o populaţie stabilă, de crescători de vite şi agricultori, a cărei cultură nu este în totul identică cu a slavilor şi a altor populaţii aşezate în acea vreme în aceste părţi (ceramica roşie, de tradiţie romano-bizantină, şi ceramica cenuşie, de …

Read More »