Politica internă a Transilvaniei (1658-1683)

Cu prilejul expediţiei turceşti împotriva lui Ioan Kemeny se răspândise zvonul despre intenţiile turcilor de a ocupa Transilvania. Acest lucru nu s-a întâmplat, deoarece ar fi cerut, pe de o parte, imobilizarea aici a unei armate prea numeroase, iar pe de altă parte, cetatea Oradiei, ocupată de turci în 1660, asigura pentru Poartă, în condiţii satisfăcătoare, supravegherea Transilvaniei. Rămânerea la vechile forme ale suzeranităţii era, totuşi, condiţionată de impunerea pe tronul principatului a unui om credincios şi supus. Mihail Apafi, nobil lipsit de ambiţii şi de calităţi politice, corespundea întru totul intereselor Porţii şi de aceea reprezentanţii sultanului îl numesc …

Read More »

Lupta pentru scaunul lui Alexandru cel Bun

Ilie făcea împăcarea cu polonii, împotriva cărora – deşi o ruteană, Marinka, sora reginei-mame a Poloniei, îi stătea alături ca soţie – el luptase în năvălirea pentru luarea în stăpânire a Pocuţiei. Dar, după aceasta, el mai stătu abia câteva luni în domnie. Vânturile toamnei smulseră şi aruncară peste Nistru pe fericitul domn al verii. Îl gonise fratele său Ştefan, înteţit de mamă-sa Stanca – pe care Ilie puse să o înece – şi de domnul muntean Vlad Dracul, care avea o răzbunare de săvârşit împotriva lui Ilie: căci acesta, împreună cu bătrânul Alexandru, sprijinise pe un alt vânător al …

Read More »

Comerţul intern şi piaţa internă în ţările române în anii 1848-1864

Dezvoltarea relaţiilor capitaliste, adâncirea diviziunii sociale a muncii au dus în perioada 1848-1864 la creşterea pieţei interne, atât pentru mijloacele de subzistenţă, cât şi pentru cele de producţie. Creşterea schimbului între regiuni diferite, îndeosebi între munte şi câmpie sau între regiuni specializate în producerea anumitor categorii de mărfuri, a dus la accentuarea atragerii în schimbul de mărfuri a regiunilor izolate. Caracteristică era dezvoltarea procesului de ştergere a particularităţilor locale, de lărgire şi de unificare a vieţii economice a celor două ţări. Se remarca dezvoltarea târgurilor şi oraşelor din zonele de contact ale Ţării Româneşti cu Moldova, ca şi a centrelor …

Read More »

Moldova în timpul domniei lui Mihail Sturdza (1834-1849)

Moldova n-a avut în cursul perioadei regulamentare până la 1849 decât un singur domn, pe Mihail Sturdza, numit de Poartă la propunerea Rusiei, la 22 martie 1834. Combătut tot atât de violent ca şi Alexandru Ghica, el a ştiut însă să domine opoziţia, reuşind să scape fără nici o pagubă şi din revoluţia din 1848. Avea 39 de ani când a fost numit domn. Spirit vioi şi practic, remarcabil prin cunoştinţele sale şi prin talentul de vorbitor, el a fost un autentic reprezentant şi apărător al clasei sale. Deşi moştenitor al unor moşii întinse, nu s-a folosit de talentele sale …

Read More »

România de la recunoaşterea internaţională a Marii Uniri la instaurarea regimului comunist

Primul război mondial a determinat mari schimbări, cu consecinţe deosebite asupra Europei şi lumii. A dus la modificarea raportului de forţe în rândul marilor puteri. La sfârşitul războiului a învins principiul naţionalităţilor. Marile imperii – german, austro-ungar, ţarist şi otoman – s-au prăbuşit ca urmare a voinţei popoarelor constituindu-se, pe ruinele lor, noi state; altele, între care şi România şi-au desăvârşit unitatea naţională. În cadrul Conferinţei de pace de la Paris (1919-1920) au fost semnate tratate de pace cu fiecare din statele învinse. Principalul obiectiv al delegaţiei române participante la Conferinţă, condusă de primul ministru Ion I.C. Brătianu, era recunoaşterea …

Read More »

Organizarea militaro-administrativă a teritoriul ocupat în timpul primului război mondial

Organizarea teritorială Anii de război care trecuseră au însemnat pentru ţările beligerante aflate în conflict o perioadă grea, epuizantă, atât din punctul de vedere al resurselor umane folosite cât mai ales al celor materiale. Puterile Centrale, deşi reuşiseră în primele 17 luni de război să cucerească un teritoriu de aproape 500.000 kmp ce reprezenta ca valoare aproximativ 100.000.000.000 de mărci, la care se mai adăugau oraşele, pădurile şi obiectivele industriale respective, au intrat în anul 1916 cu o situaţie generală de-a dreptul critică. Lipsa de alimente devenise o problemă foarte grea, resimţită deopotrivă de populaţia civilă şi de militari. În …

Read More »

Începutul războiului ţărănesc din 1514 condus de Gheorghe Doja

Înspăimântată de numărul mare al iobagilor care părăsiseră ogoarele, tocmai în timpul muncilor agricole de primăvară, nobilimea încearcă să oprească pe cei ce voiau să plece în tabără şi să-i silească pe cei plecaţi să se întoarcă. Familiile acestora sunt batjocorite, schingiuite, puse la jug în locul animalelor. Faţă de asemenea atitudine a nobilimii, ţăranii îşi schimbă planurile: gândul cruciadei e părăsit şi dorinţa de a-şi îndrepta armele împotriva nobilimii feudale pune stăpânire pe mulţime. În diferite locuri, se înregistrează ciocniri sângeroase între ţărani şi feudali. Mulţimea adunată în tabără refuză să urmeze poruncile de a porni împotriva turcilor. Armata …

Read More »

Apariţia societăţii omeneşti şi începuturile organizării gentilice matriarhale. Epoca veche şi mijlocie pe teritoriul României

Paleoliticul sau vârsta veche a pietrei îşi poartă numele de la două cuvinte greceşti: palaios „vechi” şi lithos „piatră”; el îmbrăţişează „antichitatea primitivă”, prima şi cea mai lungă epocă din istoria omenirii, care începe odată cu apariţia omului, cuprinzând primele etape ale orânduirii comunei primitive. Din punct de vedere geologic, paleoliticul corespunde în general epocii glaciaţiunilor – pleistocenului – din cuprinsul perioadei cuaternare. În epoca veche a pietrei, spre deosebire de epoca nouă a pietrei, adică de neolitic, uneltele de muncă au fost lucrate numai din piatră cioplită, din lemn şi din os, fără a se cunoaşte şlefuirea şi găurirea …

Read More »

Industria în Moldova şi Ţara Românească (1834-1848)

În perioada Regulamentului organic, industria marchează progrese incontestabile, importante nu atât prin creşterea volumului producţiei şi prin transformarea tehnicii, cât prin cristalizarea unor forme ale producţiei capitaliste, în această perioadă îşi fac apariţia primele instalaţii mecanice, importul uneltelor de muncă mai eficiente creşte şi se fac chiar încercări de a le fabrica în ţară. Rentabilitatea mărită a produselor agricole impune şi industriei un efort de înnoire, pe care Regulamentul organic, în limitele regimului feudal, îl susţine, reglementând raporturile dintre stat şi întreprinzători într-un spirit mercantilist, înfiinţând şcoli de meserii şi favorizând răspândirea presei şi literaturii de specialitate. Dar persistenţa trăsăturilor …

Read More »

Viaţa politică în Moldova şi Ţara Românească între 1821-1828

Viaţa politică sub primele domnii pământene a fost plină de frământări. În ambele ţări, grupuri şi pături ale boierimii au întreprins acţiuni de opoziţie împotriva noilor domni, mergând uneori până la complot. În Moldova, domnia lui Ioan Sandu Sturdza s-a caracterizat prin conflictul dintre boierimea mare şi conservatoare, în bună parte emigrată, şi mica boierime dornică să participe pe picior de egalitate la conducerea statului. Domnul a avut o atitudine favorabilă micii boierimi, numindu-i reprezentanţii în marile dregătorii şi întărindu-i rândurile cu noi elemente. El voia să se întemeieze pe boiernaşi în acţiunea de îngrădire a puterii şi a influenţei …

Read More »