Literatură

Simbolismul în literatura română şi europeană

Prin simbolism se înţelege curentul literar de circulaţie universală care a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ca reacţie împotriva parnasianismului. Cel care a dat numele curentului a fost poetul francez Jean Moreas (de la gr. symbolon = semn), care a publicat şi un manifest literar, intitulat Simbolismul (1886). Simbolismul impunea o nouă expresie lirică, aspirând să ocolească sentimentalismul, retorismul şi patetismul romantic. Arta poetică simbolistă promovează conceptul modern de poezie, caracterizându-se prin următoarele trăsături mai importante: respingerea prozaismului (adică a ceea ce este comun, plat şi banal) şi a expresiei discursive (dezlânate), poezia fiind definită ca …

Read More »

Formarea conştiinţei istorice a limbii române

„Literatura veche are avantajul că, prin majoritatea scrierilor ei, chiar prin ceea ce cuprinde ea în afara literaturii propriu-zise, surprinde nepregătit cititorul…” (Eugen Negrici). „Nu e nimic mai fascinant decât să priveşti în puţul timpului şi să cauţi originile”, spunea criticul Nicolae Manolescu în capitolul consacrat începuturilor prozei româneşti din Istoria critică a literaturii române. Devenirea spiritualităţii şi a civilizaţiei româneşti este indisolubil legată de epoca veche, moment al dobândirii conştiinţei de sine a poporului, prin oamenii de cultură care au ştiut să depăşească barierele de multe ori vitrege ale prezentului istoric, pentru a proiecta în eternitate neamul, cu toate …

Read More »

Alfabetele literaturii române

În cultura română s-a scris în trei alfabete: chirilic, de tranziţie (chirilico-latin) şi latin. Alfabetul chirilic (creat la sfârşitul secolului al IX-lea, după modelul literelor majuscule din alfabetul grecesc, de către ucenici ai lui Constantin-Chiril şi Metodie, primii cărturari ai slavilor) a fost folosit pentru redactarea textelor slavo-române, adică texte în slavonă (limbă de cultură, folosită mai întâi în biserica ortodoxă românească, începând cu secolul al X-lea, apoi şi în mediul laic, în cancelariile voievodale, din secolul al XIV-lea), copii sau originale, mai întâi manuscrise, apoi tipărite (din 1508). Din rândul textelor literare originale scrise în slavonă şi, implicit, în …

Read More »

Literatura română

Primele manifestări ale literaturii române aparţin folclorului şi sunt atestate încă în secolul XI, fiind culese şi înregistrate abia în secolul XVIII şi mai ales în secolul XIX (de Vasile Alecsandri), când sunt acceptate ca modele pentru literatura cultă. Forme folclorice specifice sunt proza populară (basmul, legenda, snoava), cântecul epic (balada), cântecul liric, proverbul, zicătoarea şi ghicitoarea, poezia obiceiurilor calendaristice (PIuguşorul, colindele, sorcova etc.), poezia riturilor de trecere (cântecul de botez şi cumetrie, cântecul nupţial, bocetul) şi descântecul. Monumente ale literaturii române orale: baladele Mioriţa, Meşterul Manole, Zburătorul, Toma Alimoş ciclul Novăceştilor. Literatura scrisă apare în secolul XV, constând în …

Read More »

Semnele ortografice şi de punctuaţie în limba română

Exprimarea scrisă necesită întrebuinţarea unor mijloace grafice cu ajutorul cărora să poată fi redate, în afara procedeelor gramaticale, pauzele, intonaţia şi întreruperea şirului comunicării. S-a creat astfel, „un sistem de semne convenţionale, care au rolul de a marca în scris pauzele, intonaţia, întreruperea cursului vorbirii” (îndreptarul ortografic, ortoepic şi de punctuaţie, ediţia a V-a). În total, în comunicarea scrisă se întrebuinţează 15 semne (ortografice şi de punctuaţie). Dintre acestea: 9 sunt numai de punctuaţie: virgula, două puncte, punctul şi virgula, semnul întrebării, semnul exclamării, punctele de suspensie, linia de dialog, parantezele, semnele citării (ghilimelele); 4 sunt semne mixte – de …

Read More »

Originea şi dezvoltarea limbii române

Când a apărut limba română Ca să hotărâm de când putem vorbi despre limba română, trebuie să ştim mai întâi că toate limbile câte au fost şi sunt pe lume s-au schimbat şi se schimbă fără întrerupere, dar foarte încet. Dacă urmărim atent modul în care vorbesc părinţii şi bunicii noştri, observăm că ei nu rostesc totul chiar ca noi şi că spun din când în când şi cuvinte pe care nu le ştim sau – chiar dacă le ştim – nu le întrebuinţăm. Deosebirile nu sunt de obicei prea mari. De aceea, îi pricepem, iar ei pricep ce le …

Read More »